معرفی کانال تلگرام

گلد چنل: کانال تلگرام، ربات و استیکر


گلد چنل فروشگاه کانال تلگرام پخش پوشاک آریانا@pakhsheposhakariyana

کانال پخش پوشاک آریانا

فروشگاه 2 هفته پیش
تولید و پخش آریانا ترک
برای دیدن مدلها به کانال تلگرام ما بپیوتدید


فروشگاه آریانا ترک


نمایندگی معروف ترین برند های ترک ،چین،ایران

قابل توجه پخش کنندگان پوشاک ، بوتیک ها و فروشگاه های اینترنتی و مزون داران و پخش کننده های خانگی ارزان سراها ،دست فروش ها،حراجی ها

تولید و پخش عمده پوشاک زنانه ،بچه گانه ،مردانه

پخش انواع تیشرت شلوار،تیشرت شلوارک،تاپ شورت،بلوز شلوار ،تونیک شلوار،تاپ و تیشرت ،سوئیشرت شلوار ،شلوار و شلوارک تک و غیره...

واردات پوشاک و تولید پوشاک نسبت به موقعیت فصلی برای شما همکاران عزیز طراحی میگردد.

قیمت ها و مدل ها را ببینید و بعد خودتان قضاوت کنید تضمین کمترین قیمت در ایران را فقط با آریانا ترک تجربه خواهید کرد

برای دیدن تمام مدل ها به کانال ما در تلگرام بپیوندید

ما این تضمین را به شما خواهیم داد قیمت های ما را مقایسه کنید و بعد خرید کنید

برندهای برتر ترکیه ،چین و ایران را با نازلترین قیمتها ازما بخواهید پخش آریانا ترک با بیش از 16 سال سابقه واردات پوشاک و تولید پوشاک آماده ارائه خدمات به شما همکاران عزیز می باشد.

انواع پوشاک بیش ازهزارمدل همیشه موجود میباشد

تحویل پوشاک درتهران 2 ساعته بوده و به کلیه شهرستانها نهایتا طی 24 ساعت ارسال میگردد ، هزینه ارسال بار به باربری برای ارسال به شهرستان رایگان بوده و هزینه انبارداری کمتراز پانزده هزارتومان برای هربار ارسال میباشد

قبول نمایندگی از سراسر ایران جهت دریافت کاتالوگ و لیست قیمت کلیه مدلها به کانال ما در تلگرام مراجعه فرمائید

و جهت هماهنگی بیشتر با مدیریت مجموعه محمد محمدی ویا با دفترتماس بگیرید

آدرس : تهران-میدان جمهوری-به سمت اتوبان نواب صفوی جنوب-کوچه عبدالله زاده پلاک 32-زنگ یک

شماره تماس :محمد محمدی

09129220495
02166904335
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 1,285 نفر

کانال پخشکانال پوشاککانال آریاناکانال تولیدکانال پخشکانال آریاناکانال ترککانال دیدنکانال مدلهاکانال تلگرامکانال ماکانال بپیوتدیدکانال فروشگاهکانال آریاناکانال ترککانال نمایندگیکانال معروفکانال ترینکانال برندکانال هایکانال ترککانال چینایرانکانال قابلکانال توجهکانال پخشکانال کنندگانکانال پوشاککانال بوتیککانال فروشگاهکانال هایکانال اینترنتیکانال مزونکانال دارانکانال پخشکانال کنندهکانال هایکانال خانگیکانال ارزانکانال سراهاکانال دستکانال فروشکانال هاحراجیکانال تولیدکانال پخشکانال عمدهکانال پوشاککانال زنانهکانال بچهکانال گانهکانال مردانهکانال پخشکانال انواعکانال تیشرتکانال شلوارتیشرتکانال شلوارکتاپکانال شورتبلوزکانال شلوارکانال تونیککانال شلوارتاپکانال تیشرتکانال سوئیشرتکانال شلوارکانال شلوارکانال شلوارککانال تککانال غیرهکانال وارداتکانال پوشاککانال تولیدکانال پوشاککانال نسبتکانال موقعیتکانال فصلیکانال شماکانال همکارانکانال عزیزکانال طراحیکانال میگرددکانال قیمتکانال مدلکانال ببینیدکانال بعدکانال خودتانکانال قضاوتکانال کنیدکانال تضمینکانال کمترینکانال قیمتکانال ایرانکانال فقطکانال آریاناکانال ترککانال تجربهکانال خواهیدکانال کردکانال دیدنکانال تمامکانال مدلکانال ماکانال تلگرامکانال بپیوندیدکانال ماکانال اینکانال تضمینکانال شماکانال خواهیمکانال دادکانال قیمتکانال هایکانال ماکانال مقایسهکانال کنیدکانال بعدکانال خریدکانال کنیدکانال برندهایکانال برترکانال ترکیهکانال چینکانال ایرانکانال نازلترینکانال قیمتهاکانال ازماکانال بخواهیدکانال پخشکانال آریاناکانال ترککانال بیشکانال 16کانال سالکانال سابقهکانال وارداتکانال پوشاککانال تولیدکانال پوشاککانال آمادهکانال ارائهکانال خدماتکانال شماکانال همکارانکانال عزیزکانال میکانال باشدکانال انواعکانال پوشاککانال بیشکانال ازهزارمدلکانال همیشهکانال موجودکانال میباشدکانال تحویلکانال پوشاککانال درتهرانکانال 2کانال ساعتهکانال بودهکانال کلیهکانال شهرستانهاکانال نهایتاکانال طیکانال 24کانال ساعتکانال ارسالکانال میگرددکانال هزینهکانال ارسالکانال بارکانال باربریکانال ارسالکانال شهرستانکانال رایگانکانال بودهکانال هزینهکانال انبارداریکانال کمترازکانال پانزدهکانال هزارتومانکانال هربارکانال ارسالکانال میباشدکانال قبولکانال نمایندگیکانال سراسرکانال ایرانکانال جهتکانال دریافتکانال کاتالوگکانال لیستکانال قیمتکانال کلیهکانال مدلهاکانال ماکانال تلگرامکانال مراجعهکانال فرمائیدکانال جهتکانال هماهنگیکانال بیشترکانال مدیریتکانال مجموعهکانال محمدکانال محمدیکانال ویاکانال دفترتماسکانال بگیریدکانال آدرسکانال تهرانکانال میدانکانال جمهوریکانال سمتکانال اتوبانکانال نوابکانال صفویکانال جنوبکانال کوچهکانال عبداللهکانال زادهکانال پلاککانال 32کانال زنگکانال یککانال شمارهکانال تماسکانال محمدکانال محمدیکانال 09129220495کانال 02166904335کانال pakhsheposhakariyana

قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و گلد چنل هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.

این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید