معرفی کانال تلگرام

گلد چنل: کانال تلگرام، ربات و استیکر


گلد چنل نیازمندی کانال تلگرام انجام میدم



@AnjaaaM_MidaaaM

کانال انجام میدم

نیازمندی 1 سال پیش
‍ توجه🌸🌸توجه🌸🌸👇👇👇👇


✅اگر به دنبال ادمین برای گروه یا کانال خود هستید

✅اگر توانایی ادمین شدن دارید

✅اگر دنبال سین کار(بازدید زن) میگردید

✅اگر توانایی انجام دور کاری(کارهایی که از طریق اینترنت و غیر حضوری انجام میشود مانند تایپ و انجام پروژه و ...) دارید

✅اگر در جستجوی کارمند غیر حضوری هستید

✅اگر برای فروش محصولات نیازمند بازاریابید

✅اگر به دنبال کار در خانه و از طریق تلگرام هستین

✅و در آخر اگر توانایی خاصی در خود میبینید و یا به دنبال یک فرد توانا هستید👇👇👇

عضو کانال ^ انجام میدم ^ بشین و خیلی راحت آگهی تون رو که در حیطه این نوع مشاغل هست به همراه لینک و شماره تماس خود در کانال ما ثبت کنید😍✅
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 1,803 نفر

کانال انجامکانال میدمکانال ‍کانال توجهتوجهکانال اگرکانال دنبالکانال ادمینکانال گروهکانال یاکانال خودکانال هستیدکانال اگرکانال تواناییکانال ادمینکانال شدنکانال داریدکانال اگرکانال دنبالکانال سینکانال کارکانال بازدیدکانال زنکانال میگردیدکانال اگرکانال تواناییکانال انجامکانال دورکانال کاریکانال کارهاییکانال طریقکانال اینترنتکانال غیرکانال حضوریکانال انجامکانال میشودکانال مانندکانال تایپکانال انجامکانال پروژهکانال داریدکانال اگرکانال جستجویکانال کارمندکانال غیرکانال حضوریکانال هستیدکانال اگرکانال فروشکانال محصولاتکانال نیازمندکانال بازاریابیدکانال اگرکانال دنبالکانال کارکانال خانهکانال طریقکانال تلگرامکانال هستینکانال آخرکانال اگرکانال تواناییکانال خاصیکانال خودکانال میبینیدکانال یاکانال دنبالکانال یککانال فردکانال تواناکانال هستیدکانال عضوکانال ^کانال انجامکانال میدمکانال ^کانال بشینکانال خیلیکانال راحتکانال آگهیکانال تونکانال روکانال حیطهکانال اینکانال نوعکانال مشاغلکانال هستکانال همراهکانال لینککانال شمارهکانال تماسکانال خودکانال ماکانال ثبتکانال کنیدکانال AnjaaaM_MidaaaM

قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و گلد چنل هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.

این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید